รับรางวัลเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาสาารและรับรางวัลเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา < ย้อนกลับ

              ด้วย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้มีบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้ โครงการปริญญาเอก กาญจนาภิเษก (คปก.) ทั้งสองหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยในระดับปริญญาเอกเพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัย และการได้มาซึ่งผลงานวิจัยที่มีศักยภาพของ สทอภ. ตลอดจนความร่วมมือด้านการ วิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย กับ สทอภ. เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ ทุนวิจัยของ สกว. ภายใต้ คปก. และความเชี่ยวชาญในการวิจัยด้านภูมิสารสนเทศของ สทอภ. เพื่อร่วมกันสร้างบุคลากรในระดับปริญญาเอก ให้มีประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบวิจัยด้าน ภูมิสารสนเทศ และระบบวิจัยของประเทศในภาพรวม สกว. และ สทอภ.  


สามารถรับรางวัลเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาแบบฟอร์ม
รายละเอียดงบประมาณสนับสนุนเงินทุนการศึกษาสำหรับงบการวิจัยโครงการปริญญาเอก กาญจนาภิเษก (คปก.)
ได้ตาม Link ด้านล่าง นี้

 

คลิกที่          

 

พร้อมแนบแบบฟอร์มที่ได้สมัครผ่านระบบรับทุน คปก.  และส่งมาที่ E-Mail:     biomarkerdevelopment.com
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561

 

รายละเอียด โจทย์วิจัย (เพิ่มเติม)

 

1.ระบบวางแผนและหลบเลี่ยงอัตโนมัติของดาวเทียมแบบกลุ่ม

คลิกที่         

 

2.การพัฒนาโครงสร้างน้ำหนักเบาของอากาศยานไร้คนขับเพดานบินสูง

คลิกที่         

 

3.การประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียมนำทาง (GNSS) ในด้านต่าง ๆ

คลิกที่         

 

4.การใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ภาพช่วงคลื่นละเอียดสูง (Hyperspectral remote sensing imagery)   
เพื่อการประเมินระดับปริมาณธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองในพืช

คลิกที่          

 

5.การประเมินช่วงการเจริญเติบโตและพยากรณ์ปริมาณผลผลิตของพืชเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

คลิกที่          

 

6.การประเมินชีพลักษณ์ของพืชจากรับรางวัลเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาสำรวจระยะไกลหลายช่วงเวลา และ หลายเซ็นเซอร์

คลิกที่          

 

7.การวิเคราะห์และคาดการณ์ตำแหน่งพื้นที่การตกของฝน ปริมาณน้ำฝน และระยะเวลาการตกของฝน
โดยใช้การบูรณาการเทคโนโลยีดาวเทียม เทคโนโลยีเรดาร์ตรวจอากาศและเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ ในการตรวจวัดต่าง ๆ

คลิกที่          

 

8.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

คลิกที่          

 

9.การสำรวจและวิเคราะห์โครงสร้างป่าด้วยเทคโนโลยี LiDAR

คลิกที่           

 

10.การพัฒนาเครื่องมือรับสัญญาณ GNSS ขนาดเล็ก ต้นทุนต่ำ และมีความแม่นยำสูงด้วยเทคนิค   RTK 
สำหรับใช้ในชุมชน

คลิกที่          

 

11.การพัฒนา Software เพื่อบูรณาการการทำงานของระบบ Ground - Space ร่วมกัน

คลิกที่          

วันที่ของประกาศ : วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2561